Bedømmelse A-Z

Hvis du skal være censor i en eksamenstermin, vil du blive kontaktet af enten censorforpersonskabet eller eksamensadministrationen på universitetet. Herunder finder du relevant information til brug for din opgave som bedømmer. Læs fx hvor du finder oplysninger om den prøve, du skal bedømme, samt hvordan du bedømmer prøver i systemet Digital Eksamen (DE). 

For information om aflønning og censortidsnormer, klik på Løn og honorering.

Digital Eksamen (DE) er KU’s portal for digital aflevering og bedømmelse af eksamener​. De fleste prøver på Det Humanistiske Fakultet (både skriftlige, mundtlige og praktiske prøver) afholdes og bedømmes således i dette system. Forud for bedømmelse, vil du modtage en autogenereret mail fra systemet med information om, at du er tilknyttet som censor på en eller flere prøver. Når du logger på DE, ser du en oversigt over samtlige prøver, du skal bedømme. Ud for den enkelte prøve findes oplysninger om, hvornår bedømmelsen skal gå i gang og være afsluttet. Læs mere om DE og se videovejledning til bedømmere på KUnet.

Du logger på DE med dit KU-brugernavn og password eller med MitID. Hvis du har IT-problemer, kan du kontakte KU-IT.

Skal du bedømme en prøve, som ikke afholdes i Digital Eksamen, vil du modtage information fra instituttets eksamensadministration om, hvor og hvornår eksamen foregår.

 

Retningslinjerne for den/de prøver, du skal bedømme, findes i fagets studieordning. Nogle eksamensadministrationer uploader den gældende studieordning i Digital Eksamen under den pågældende prøve, og ellers finder du alle studieordninger på det Humanistisk Fakultet. Sommetider kan det også være relevant at læse kursusbeskrivelsen fra KU’s kursuskatalog – kontakt instituttets eksamensadministration, hvis du har spørgsmål.

Står der intet i studieordningen om den prøve, du skal bedømme, og har du ikke fået adgang til andet materiale om prøvebestemmelserne fra universitetet, bedes du kontakte instituttets eksamensadministration.

Se kontaktoplysninger.

 

Chat​GPT og lignende anvendelser af Large Language Models (LLM), der kan generere tekst og kode, er ikke tilladt ved eksaminer, medmindre det eksplicit står nævnt i eksamensbestemmelserne i kursusbeskrivelsen.

Hvis eksamensbestemmelserne tillader brug af AI, skal undervisere klæde de studerende godt på, så eksamenssnyd undgås. Studerende skal være opmærksomme på, at ChatGPT er en kilde. Det betyder, at der gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat. Ligeledes er det den studerendes eget ansvar, hvis den studerende bruger en kilde, der er faktuelt forkert, ærekrænkende eller af kvalitativt ringe indhold, indeholder fake news eller ophavsretsbeskyttet materiale m.m.

På KUnet finder du en temaside om generativ AI på KU (kræver KU-login). Her kan du bl.a. læse yderligere om AI samt KU’s retningslinjer og regler for anvendelse.

 

En censor er forpligtet til at tage notater ved bedømmelsen og gemme disse i mindst et år eller indtil en eventuel klagesag er afsluttet (jf. eksamensbekendtgørelsen §24, stk. 2) Vær opmærksom på at destruere personhenførbare oplysninger (fx eksamenslister) efter endt eksamen.

I Digital Eksamen er det muligt at skrive egne noter til samt indsætte noter mv. i selve eksamensbesvarelserne. Både noter og den annoterede version af besvarelsen kan deles med andre (med)bedømmere.

 

 

For at få adgang til e-ressourcer via Det Kongelige Bibliotek, skal man følge nedenstående trin:

  • Oprette adgangskode til KU-brugernavn

Alle censorer har et KU-brugernavn. Du kan se dit KU-brugernavn oppe i højre hjørne, når du er logget ind i Digital Eksamen. Brugernavnet er sammensat af tre bogstaver og tre tal.

Adgangskode oprettes/opdateres her: Hjælp til login – Københavns Universitet

  • Oprette brugerprofil til Det Kongelige Bibliotek

Hvis man ikke er låner på Det kongelige Bibliotek, skal man oprette en brugerprofil i bibliotekssystemet: Bliv bruger | www.kb.dk

  1. Vælg brugertype Universitetsansat
  2. Log på med dit KU-brugernavn og adgangskode
  3. Gennemfør oprettelse som KB-bruger (husk at bekræfte din mailadresse)

Efter et døgn vil man have adgang til Det Kongelige Bibliotek og e-ressourcer.

 

Bedømmelse af specialer

Som bedømmer på et speciale er der enkelte, særlige forhold. Censortidsnormen ligeledes specifik for specialer (findes under Løn og honorering).

Udpegningen af censorer til specialer sker på samme måde som ved øvrige prøver. I praksis fordeles censuropgaverne af censorforpersonskabet, som forinden har konsulteret institutionen (typisk studieleder) ang. eventuelle særlige forudsætninger, censors fagkyndighed m.m. I udpegningen af censor både kan og bør censorforpersonskabet udvise lydhørhed over for institutionens synspunkter, men udpegningen kan ikke overdrages til institutionen (studieleder).

En censor udpeges umiddelbart efter, at den studerende indleveret emne for specialet. Udpegningen bør være foretaget i god tid inden afleveringsfristen, så censoren kan leve op til bedømmelsestiden på 4 uger (juli måned undtaget). Bedømmelsestiden regnes fra den dag, specialet afleveres, til den dato hvor bedømmelsen er fremsendt til instituttet eller afgivet i Digital Eksamen. 

Fravær

Hvis censorforpersonen er fraværende pga. sygdom, ferie el.lign., skal vedkommende orientere institutadministrationen om, hvem fra forpersonskabet, der i stedet varetager udpegningen. Omvendt skal institutadministrationen orientere censorforpersonskabet om, hvem der varetager studieleders funktion, hvis denne er fraværende.

 

 

Hvis der som led i bedømmelsen af et speciale laves noter, understregninger o.a. i specialeeksemplaret, har censor pligt til at opbevare eksemplaret i et år. Sådanne tilføjelser betragtes som noter, og der gælder dermed samme bestemmelser som ved øvrige prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen §24, stk. 2.

Efter et år – og i tilfælde, hvor der ikke er skrevet i specialeeksemplaret – har censor pligt til at destruere afhandlingen umiddelbart efter bedømmelsens afslutning og klagefristens udløb. Censor har naturligvis ikke har ret til at bruge specialet uden forfatterens samtykke.