Om at være censor

Når du er beskikket som censor i et censorkorps, kan du blive udpeget til at virke som censor i en eksamenstermin. Du kan læse mere om proceduren for bedømmelse af prøver under Bedømmelse fra A-Z.

Censorkursus

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorer på de videregående uddannelser bedre på til at varetage censorfunktionen. Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner: At være faglig bedømmer, At være beskikket censor, Før eksamen, Under mundtlig eksamen, Efter eksamen. Retningslinjer for brug af kurset fastsættes af formandskabet for det enkelte censorkorps. Du finder censorkurset her.

Inhabilitet 

Det er dit ansvar at oplyse censorformanden, hvis du er inhabil som censor. Læs mere om inhabilitet i eksamensbekendtgørelsen § 53 samt: 

Ændring af kontaktoplysninger

Du skal informere censorformanden og fagets eksamensadministration om ændring af kontaktoplysninger (mail og telefon), som bruges ved censur, og indberette til censorformanden, hvis du får ny ansættelse. Jf. eksamensbekendtgørelsen § 53 må censorer ikke virke som censorer på et universitet, hvis du har været ansat på det pågældende universitet inden for de seneste 2 år.

Censorberetninger

Efter en eksamenstermin skal du som censor indsende en beretning om eksamensforløbet til universitetet og censorformandskabet jf. eksamensbekendtgørelsens §61, stk. 3. Når du indsender et  censorberetningsskema, sendes det automatisk til censorformand for censorkorpset, med kopi til censorsekretariatet. Du modtager også selv en kopi af din indsendte beretning.